Protokoll

Bensjö Sportstugeförening pausas 180623

På årsmötet 2018 röstade närvarande medlemmarna för att pausa Bensjö Sportstugeförening på grund av bristande intresse samt dålig ekonomi. Samtliga närvarande medlemmar var eniga om beslutet.

Det innebär att föreningen inte kommer att stå för snöröjning utan att fastighetsägare själva får fixa det.

De medlemmar som har betalat årsavgiften för 2018 får den återbetalad. Efter återbetalningen av årsavgiften 2018 har den pausade föreningen 3865,27 kr som ligger vilande tills nytt beslut tas.

Om du är intresserad av att starta upp Bensjö Sportstugeförening igen så ska du infinna dig på midsommarängen 13.00 på midsommardagen 2019. Då kommer ett nytt möte att hållas för att eventuellt starta upp föreningen igen.

Protokoll Bensjösportstugeförening 170624

Linnéa Skog öppnar mötet. Per Nilsson utses till mötets ordförande. Linnéa Skog utses till mötets sekreterare. Malin Blomkvist utses till protokolljusterare.

Mötet anses vara giltigt kallat.

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.

Styrelsen 2017/2018

Ordförande Per Nilsson
Vice ordförande Lennart Rispling
Sekreterare Linnéa Skog
Kassör Linda Rispling 
Medkontohavare Anita Karlsson 
Attestberättigad Lillemor Gresseth
Revisor Ulrika Jonsson
Ersättande revisor Karl Gustaf Sundstedt
Representant i Byaföreningen Anita Karlsson

Det beslutas att Linda Rispling och Anita Karlsson får rätt att öppna ett privat konto med två kontohavare som ska döpas till Bensjö Sportstugeförening. Både Linda Rispling och Anita Karlsson kommer att förfoga över kontot och ha insyn, men det är Linda Rispling som är kassör och ansvarig för föreningens ekonomi. Linda Rispling får rätt att flytta över föreningens tillgångar från det nuvarande kontot till det nya privatkontot och får därefter avsluta föreningens nuvarande konto hos Swedbank.

Det beslutas att 2018 kommer föreningen att hålla ett konstituerande möte för att anta stadgar för föreningen.

Om föreningen inte får in tillräckligt med pengar under verksamhetsåret 2017/2018 kommer vi att ansöka hos Skatteverket om att bli en samfällighet. Se medföljande bilaga.

Medlemsavgiften klubbas till 500 kronor för fritidsboende och 1000 kronor för fastboende. Ulrika Jonsson tar på sig att skicka ut inbetalningskort, protokoll samt informationen om vad medlemsavgiften går till. Föreningen kommer att påminna om icke betalade medlemsavgifter tre år bakåt. Medlemmarna har 60 dagar på sig att betala medlemsavgiften för verksamhetsåret 2017/2018 från det att inbetalningskorten skickas ut.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018/2019 ska vara betald innan årsmötet 2018.

Per Nilsson tar på sig att prata med Bräcke Vulk för att klargöra vår beställning av snöröjning.

På mötet röstas om eventuell avverkning av den allmänna skogsdungen nere vid den allmänna badplatsen. Förslaget röstas ned och föreningen ställer sig därmed emot en eventuell avverkning av

träd där. Anita Karlsson och Åke Nilsson tar på sig att kontakta kommunen och meddela föreningens beslut.

Föreningen beslutar att gemensamt fixa bryggorna onsdag 28 juni 18.00.

Som övrig punkt läggs det fram ett förslag om att lägga ned föreningen eftersom föreningen har dålig ekonomi och bristande antal medlemmar som betalar medlemsavgift. Förslaget om nedläggning röstas ned med motiveringen att föreningen ska försöka få in tillräckligt många medlemsavgifter under verksamhetsåret 2017/2018. Om det inte går kommer vi istället att bli en icke frivillig samfällighetsförening där betalande av avgifter är obligatoriskt enligt lag. Se bilaga.

Bilaga till protokoll 170624

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter (t.ex. vägar, grönytor, lekplatser, skogsområden m.m.). Det räcker med att en delägare i samfälligheten vill starta en samfällighetsförening för att det ska ske. För att bilda samfällighetsföreningen kontaktas Lantmäteriet som kallar alla fastighetsägare vid samfälligheten. Samfällighetsföreningar styrs av lagen (1973:1150) om fövaltning av samfälligheter och deltagande är inte frivilligt. Beslut som tas av samfällighetsföreningen gäller. Alla fastighetsägare vid samfälligheten är skyldiga att betala avgifter som samfällighetsföreningen beslutar om.

Lantmäteriets avgift för att hålla det första mötet är 1450 kronor/timme.

 

---------------------------------------------------------

Bensjö Sportstugeförening 25/6 2016

Linnéa Skog öppnar mötet.
Leif Nordin utses till mötets ordförande. Linnéa Skog utses till mötets sekreterare. Jens Skog utses till protokolljusterare.

Mötet anses vara giltigt kallat.

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. Föreningen har för närvarande 231 kronor i kontantkassan och 20.069,27 kronor på kontot. Det ger en totalsumma av 20.300,27 kronor i föreningen.

Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

Ordförande

Lennart Rispling

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare

Linnéa Skog

Kassör

Linda Rispling

Ordinarie revisor

Karl Gustaf Sundstedt

Ersättande revisor

Ulrika Jonsson

Bensjö Byaförening

Anita Karlsson

 

Åke Nilsson tar på sig att kolla med Bräcke kommun om kostnader för vägförening.

Linda Rispling tar på sig att registrera föreningen som ideell förening hos Skatteverket eftersom detta har ställts som krav från banken.

Det tas beslut om att protokoll och kontonummer läggs upp på hemsidan www.bensjo.n.nu.

Åke Nilsson tar på sig att ta ansvar för slyröjningen.

Medlemsavgiften klubbas till 500 kronor för fritidsboende och 1000 kronor för fastboende.

Mötet avslutas.

 

---------------------------------------------------------------------

 

Bensjö Sportstugeförenings Protokoll 20/6 2015

 

Roland Eriksson öppnar mötet.
Anita Karlsson väljs till mötessekreterare.

 

Styrelsen 2014/2015

Ordförande

Roland Eriksson

   

Kassör/firmatecknare

Linda Rispling (med stöd av Anita Karlsson)

Sekreterare

Linnéa Skog

   

Justerare

Lennart Rispling

Ordinarie revisor

Karl Gustaf Sundstedt

Ersättande revisor

Ulrika Jonsson

 

                                                                   Bensjö Byaförening

Ordinarie                                                                                    Anita Karlsson

Ersättare                                                                                     Vakant

 

Mötet hålls i sedvanlig ordning midsommardagen klockan 13:00 på Midsommarängen.

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Revisorsberättelse godkänns och läggs till handlingarna. I kassan finns 17.164 kronor.

Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.

Medlemsavgiften beslutas vara oförändrad - 1000 kronor.

Kassören har en önskan om att alla som betalar in medlemsavgiften är tydlig med vem som har gjort inbetalningen. I nuläget har vi några medlemsavgifter som är inbetalade utan avsändare. (Swedbank tar numera betalt för alla tjänster t.ex. spårning av inbetalningar.)

Det finns en önskan om att få en bekräftelse från kassören när medlemsavgiften är betalt - via mail eller sms.

Ulrika Jonsson väcker frågan om att skapa en speciell vägsamfällighetsföreningen utöver Bensjö Sportstugeförening med en separat avgift.

Nästa år - 2016 - planeras slyröjning mellan vägarna.

Mötet avslutas med frågan om hur vi får fler medlemmar att betala årsmedlemsavgiften!

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bensjö Sportstugeförenings Protokoll 21/6 2014

 

Roland Eriksson öppnar mötet.

Roland Eriksson väljs till mötets ordförande och Linnéa Skog väljs till mötets sekreterare. Lennart Rispling väljs till protokolljusterare.

Mötet anses vara kallat giltigt.

Verksamhetsberättelsen godkännes och lägges till handlingarna.

Revisionsberättelse godkännes och lägges till handlingarna.

Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

 

 

Styrelsen 2014/2015

Ordförande

Roland Eriksson

Vice ordförande

Per Nilsson

Kassör/firmatecknare

Linda Rispling (med stöd av Anita Karlsson)

Sekreterare

Linnéa Skog

Ledamot

Cenny Fransson

Suppleant

Lennart Rispling

Ordinarie revisor

Karl Gustaf Sundstedt

Ersättande revisor

Ulrika Jonsson

 

                                                                   Bensjö Byaförening

Ordinarie                                                                                    Anita Karlsson

Ersättare                                                                                     Vakant

 

Anita Karlsson kommer att meddela Bensjö Byaförening att hon inte alltid kommer att kunna närvara på deras möten, men att hon vill ha protokoll från mötena.

Medlemsavgiften fastställs till 1000 kronor ytterligare ett år.

Medlemslistan uppdateras.

Vi avvaktar med beslut om vägen tills årsmötet 2015.

Vi lyfter frågan om att starta en facebookgrupp, men förslaget avslås på grund av bristande intresse.

Vi diskuterar vilken information som har gått ut angående dragning av fiberoptik. Linnéa redovisar några protokoll från möten med Sjöarnas Fiberförening. I ett av protokollen står det att alla som har betalat första anmälan ska gå in på www.ffhprojekt.se/sjoarnasfiber. Där kan man begära inloggningsuppgifter och där kan man läsa protokoll från Sjöarnas Fiberföreningen.

Åke Nilsson frågar om vi ska ha kvar byns lyse eller inte, eftersom han har hört klagomål om lampan. Vi beslutar att behålla lampan.

Vi beslutar att ploga alla vägar nästa vinter, oavsett om alla har betalat medlemsavgiften eller inte.

Mötet avslutas.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bensjö Sportstugeförenings Protokoll 22/6 2013 

 

1. Roland Eriksson väljs till ordförande och Linnéa Skog till sekreterare för mötet.

2. Cenny Fransson väljs till justerare för protokollet.

3. Mötet anses vara behörigen utlyst.

4. Verksamhetsberättelsen godkännes.

5. Revisionsberättelsen godkännes.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen godkännes.

7. Styrelsen sitter kvar med undantag för vice ordförande Åke Nilsson som ersätts av Per Nilsson.

8. Karl Gustaf Sundstedt väljs till ordinarie revisor och Ullrika Jonsson väljs till ersättande revisor.

9. Svante Grönvik väljs till ordinarie representant för Bensjö Byaförening och Anita Karlsson väljs till ersättande representant.

10. Medlemsavgiften beslutas vara fortsatt förhöjd till 1000 kronor ett år framöver. Pengarna betalas in på föreningens bankkonto:

Bank: Swedbank            Clearingnummer: 8147-1                Kontonummer: 44 154 767-6

11. Roland Eriksson och Svante Grönvik får fortsatt förtroende för att ge förslag på vad vi ska göra vägarna. Beslut fattas på ett speciellt vägmöte som hålls den 12/7 kl 18.00 på ängen.

12. Det beslutas att protokollet och kontaktuppgifter till styrelsen kommer att publiceras på hemsidan www.bensjo.n.nu

13. Medlemslistan uppdateras och den nya versionen ges till Håkan Henriksson.

14. Övriga punkter:

Sista betalningsdag för årsavgiften fastställs till 30 september.

Anita Karlsson informerar om dragningen av fiberoptik till Bensjö.

15. Mötet avslutas


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)